Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "Ászf") tartalmazzák a Vagabond Hotels Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett üzletekben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételével a jelen Ászf rendelkezéseit a szolgáltatás megrendelője (a továbbiakban: „Megrendelő”) kifejezetten elfogadja.

A jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://urban-lobby.com/

1. A Szolgáltató, illetve tárhelyszolgáltatója adatai:

 • A Szolgáltató neve: Vagabond Hotels Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A Szolgáltató székhelye: 1083 Budapest, Práter utca 6-8., C002.
 • A Szolgáltató telephelye: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 3.
 • A Szolgáltató telefonszáma: +36 70 385 5578
 • A Szolgáltató e-mail címe: hello@urban-lobby.com
 • A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-966962
 • A Szolgáltató adószáma: 23468290-2-42
 • A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 3.
 • A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának adatai:
  Név: Amazon Web Services
  Székhelye: P.O. Box 81226, Seattle, WA98108-1226
  Telephelye: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA
  Telefonszáma: (206) 266-4064
  E-mail címe: abuse@amazonaws.com
  Honlapja: https://aws.amazon.com/

2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról

A Szolgáltató a fent meghatározott üzlethelyiségeiben a Megrendelők számára egyedileg zárható szekrények (Szekrény) igénybevételét, valamint egyes további kényelmi szolgáltatásokat (Lounge) nyújt.

A Szolgáltató munkatársai hétfőtől péntekig 09:00 és 17:00 között tartózkodnak a Szolgáltató üzlethelyiségeiben, ezalól kivételt képezhetnek az ünnepnapok. Ezen időintervallumon kívül sem a Szolgáltató, sem a Szolgáltató munkatársai nem elérhetőek a Megrendelő számára.

2.1. Egyedileg zárható szekrények:

2.1.1. A Szolgáltatásról

A Megrendelő két különböző, választható méretű egyedi azonosítóval nyitható Szekrényhez igényelhet a megrendelésben meghatározott időre egyedi azonosítót. Az egyedi azonosítóval a Megrendelő kizárólagos jogosultságot szerez a foglalásban meghatározott Szekrény használatára a megrendelésben meghatározott időre a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően.

Amennyiben a szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejön, a Megrendelő az egyedi azonosítóval az általa meghatározott időszakra az általa kiválasztott méretű szekrényhez kizárólagos hozzáférést kap.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szekrényt egy egyedi azonosítóval a szekrény bezárását követően kizárólag egy alkalommal tudja kinyitni. Ezt követően a szekrény a korábbi egyedi azonosítóval a továbbiakban nem zárható, még abban az esetben sem, ha a Megrendelő által megigényelt időtartam még nem járt le.

Különös méltánylást érdemlő esetben a Szolgáltató munkatársai saját döntésük alapján a Megrendelő külön kérésére a szekrényt kinyitják úgy, hogy a szekrény ugyanazon egyedi azonosítóval ismételten zárható.

A szekrények méretei a következők:

 • “M-es méret” (50x50x30 cm)
 • “L-es méret” (80x60x30 cm)

A Megrendelő a szekrényekhez csak az Urban Lobby letölthető mobil alkalmazáson (a továbbiakban: Alkalmazás) keresztül vagy a Szolgáltató üzlethelyiségében foglalhat egyedi hozzáférést az Alkalmazás által felajánlott időtartamra. A szolgáltatás díja a következő (az árak bruttó árak, amelyek a tartalmazzák az általános forgalmi adót):

Szekrény méret 2h 4h 6h 8h 12h
M-es méret EUR 3 EUR 5 EUR 8 EUR 10 EUR 15
L-es méret EUR 5 EUR 8 EUR 10 EUR 12 EUR 17

A kifizetett (szerződött) időtartamot utóbb módosítani nem lehet, a Megrendelőnek nincs módja a kifizetett időtartam lerövidítésére, illetve meghosszabbítására.

A szekrény a kifizetett időtartam lejárata előtt is nyitható (a szekrényt annak kinyitását követően a Megrendelő a fentebb részletezetteknek megfelelően a továbbiakban ugyanazon azonosítóval ismételten bezárni nem tudja), azonban ebben az esetben a szerződést teljesítettnek kell tekinteni, így a Megrendelő a kifizetett díj időarányos, illetve egyéb visszatérítésére nem jogosult.

A szekrényekben csak és kizárólag olyan csomagot lehet elhelyezni, amely birtoklása nem ütközik jogszabályba, higiéniás, élelmiszeripari vagy egyéb szakmai előírásba, valamint nem sérti a normális emberi együttélés követelményeit, ill. amely szekrényben történő elhelyezésével nem valósul meg jogszabálysértés (tilos pl. az élőállat elhelyezése a szekrényben), valamint amely harmadik személy életét, testi épségét, vagy vagyontárgyak biztonságát és épségét nem veszélyezteti.

A Szolgáltató jogosult gyanú esetén a szekrényben elhelyezendő csomagokat megvizsgálni, illetve adott esetben a szekrényben történő elhelyezést megtagadni, továbbá a már lezárt szekrényt felnyithatja a csomag megvizsgálása érdekében.

2.1.2. A szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás megrendelésére, és a Szolgáltatás ellenértéke megfizetésére is két módon kerülhet sor:

 • a Szolgáltató üzlethelyiségében az ott elhelyezett, e célra szolgáló terminálon (a továbbiakban: Terminál), illetve
 • az Alkalmazáson keresztül.

2.1.2.1. A szolgáltatás igénybevétele a Szolgáltató üzlethelyiségeiben történő fizetéssel

A Megrendelő a Terminálon keresztül – az Alkalmazáson keresztül történő foglalással azonos feltételekkel – a Szolgáltató üzlethelyiségében is megrendelheti a szolgáltatást.

A Szolgáltató üzlethelyiségében csak és kizárólag bankkártyás fizetésre van mód, készpénzzel nem lehet fizetni, ebben az esetben az egyedi azonosítót a Megrendelő a kifizetésről kiállított bizonylaton veszi kézhez.

A Terminálon keresztül történő foglaláshoz személyes adatok megadása illetőleg regisztráció megadása nem szükséges.

2.1.2.2. A szolgáltatás igénybevétele az Alkalmazáson keresztül történő fizetéssel

A szolgáltatás Alkalmazáson keresztül történő igénybevételére a Megrendelő általi regisztrációt követően kerülhet sor.

A Megrendelő érvényes foglalást csak a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának elfogadását követően eszközölhet.

A Megrendelő a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatójának elfogadását követően az Alkalmazásában az alábbi adatok feltüntetésével regisztrálhat:

 • Teljes név [útlevélben szereplővel egyezően]
 • E-mail cím

Áfá-s számla igénylése esetén:

 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • Adószám (adóazonosító jel)

Áfás számla igényét a Megrendelő az hello@urban-lobby.com e-mail címre küldött levelében jelezheti.

A Megrendelő a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

A Szolgáltató a megadott adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag a Megrendelő felel. A Megrendelő az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Kizárólag a Megrendelőt terheli mindennemű felelősség a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggésben, aki az e-mail címet regisztrálta, a Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Megrendelő a regisztrációval a Szolgáltató által megkívánt adatok megadásával azok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelésre különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. („Info tv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének („GDPR”) rendelkezései irányadók.

A regisztráció során a Megrendelőnek létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Megrendelő köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Megrendelő ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Megrendelőt arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a Megrendelővel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Megrendelő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Megrendelő, akár harmadik fél visszaélt.

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

A megrendelésre a fenti regisztrációt követően kerülhet sor.

A megrendelés során a Szolgáltató a regisztrációban megadott és a Megrendelő által rögzített foglalási adatok alapján azonnal véglegesíti a foglalást, valamint ismerteti a Megrendelővel a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatóját, amelyek elfogadása a foglalás véglegesítéséhez szükséges. A Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Rendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén a Megrendelő adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni.

Az Alkalmazás – a foglalási adatok rögzítését követően egy külsős banki oldalra irányítja a Megrendelőt, ahol a Megrendelő a bankkártya adatai megadásával fizetheti ki a kiválasztott szolgáltatást. A szolgáltatási szerződés a szolgáltatási díj megfizetésével jön létre.

A fizetés eredményéről és így a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató a Megrendelőnek az általa megadott e-mail címre visszaigazoló e-mail értesítést küld. A Szolgáltató rögzíti, hogy a szerződés a szolgáltatási díj megfizetésével létrejön közte és a Megrendelő között, a visszaigazolás csupán ennek megtörténtét tanúsítja.

A visszaigazoló e-mailtől függetlenül a Megrendelőnek bármikor lehetősége van foglalása érvényességét az Alkalmazáson keresztül ellenőrizni.

Ha a Megrendelő Szolgáltató által rögzített adataiban változás következik be, akkor köteles az adatváltozást a Szolgáltató 1. fejezetben rögzített e-mailcímére küldött elektronikus levél útján haladéktalanul jelezni a Szolgáltató számára. Amennyiben a Megrendelő ennek nem tesz eleget korlátlanul felelős az ebből eredő károkért.

A Megrendelő – az aktív foglalási időszakon kívül – bármikor jogosult saját regisztrációja törlését kérni a Szolgáltatótól a Szolgáltató 1. fejezetben rögzített e-mailcímére küldött elektronikus levél útján.

A Megrendelő az Alkalmazáson keresztül történő fizetés esetén a regisztráció során megadott e-mail címére e-mailen, illetve az Alkalmazáson keresztül kapja meg a szerény használatához szükséges egyedi azonosítót.

A Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

2.1.3. A Megrendelő késedelme

A Megrendelő a 2, illetve 4 órás egyedi hozzáférés esetén a kezdőidőponttól számított 15 percet meghaladó késedelem esetén, míg 6, 8, 12, 24 óra hozzáférés esetén 30 percet meghaladó (türelmi idő) késedelem esetén a Megrendelő köteles minden késedelmes perc után számított pótdíjat fizetni. A pótdíjfizetés kezdőidőpontja az eredeti lejárat időpontja, a pótdíj kifizetésére a Szolgáltató üzlethelyiségében kizárólag bankkártyával van mód.

A pótdíj számítási módja az alábbi:

A szolgáltatás eredeti lejárata és a Szekrény Megrendelő általi kiürítése között eltelt időtartam szorozva az adott szekrénymérethez tartozó legdrágább óradíj kétszeresével. A pótdíj számítása szempontjából a türelmi időt is késedelmes időszaknak kell tekinteni. Minden megkezdett óra a késedelem szempontjából egész órának számít.

A türelmi idő lejárata után a Szekrény csak a pótdíj megfizetését követően nyitható.

Mikor a Szolgáltató munkatársai nem tartózkodnak a Szolgáltató üzlethelyiségeiben, vagyis a nyitvatartási időn kívül a Megrendelőnek nincs lehetősége, még pótdíj ellenében sem, a Szekrény kiürítésére, ha nem jelent meg legkésőbb a szolgáltatás lejáratának időpontjában.

A Megrendelő késedelme esetén a Szolgáltató – ha a Szekrény kiürítésére még nem került sor - a lejárat időpontját követő napon délelőtt 10:00 órakor, de legkésőbb a késedelem beálltát követő 48 órán belül felnyitja a Szekrényt, és az abban található csomagokat eltávolítja. Az eltávolított csomagok egy külön helyiségben kerülnek elhelyezésre, amelyek elvesztéséért illetve épségéért a Szolgáltató a felelősségét – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget meghaladóan – kifejezetten kizárja.

A Megrendelő a jelen pontban meghatározott késedelme esetén kifejezetten vállalja a szekrényben elhelyezett csomag külön helyiségben történő elhelyezéséből eredő kockázatot, és kifejezetten elfogadja, hogy a késedelmére tekintettel az egyedileg nyitható szekrényében elhelyezett ingóságait a Szolgáltató a szekrényből eltávolítja és egy külön helyiségben helyezi el.

A külön helyiségben történő tárolás napidíja 3 EUR (amely az áfát tartalmazza). Az eltávolított csomag csak a napi pótdíj megfizetését követően vehető át.

Három hónap tárolást követően a Szolgáltató az eltávolított csomagot hulladékkezelésre átadja.

2.1.4. Szolgáltató Felelőssége

A Szolgáltató a Megrendelő számára a szekrények használatát biztosítja akként, hogy azokhoz egyedi azonosítót generál, ennek megfelelően a Szolgáltató a szekrényekben elhelyezett tárgyakért felelősségét a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget meghaladóan kizárja.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem kezeli, gondozza a szekrényekben elhelyezett tárgyakat.

2.2. Kényelmi szolgáltatások (Lounge)

A Szolgáltató az üzlethelyiségében egyes kényelmi szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő számára. A kényelmi szolgáltatásokat a Szolgáltató külön helyiségben (Lounge) nyújtja, amelynek a használatára a Megrendelő napijegy megvásárlásával szerez jogosultságot.

A kényelmi szolgáltatások díját a Megrendelő a Szolgáltató üzlethelyiségében kizárólag bankkártyás fizetés útján fizeti meg.

A kényelmi szolgáltatásokat a Megrendelő a kényelmi szolgáltatás díjának megfizetését követően az általa kiválasztott napon nyitvatartási időben veheti igénybe (mosdó, WC, internet hozzáférés, víz, kávé, tea, stb.).

A kényelmi szolgáltatások mindenkori díját a Szolgáltató honlapján közzéteszi.

A kényelmi szolgáltatásokat a 2.1. pontban részletezett szolgáltatások igénybevételétől függetlenül is meg lehet rendelni. A Lounge-ban a kényelmi szolgáltatás igénybevevője a csomagjait csak addig tárolhatja, amíg ő maga is ott tartózkodik. A szolgáltatás igénybevevője – akár időleges, akár végleges – távozáskor köteles a csomagjait magával vinni.

3. Elektronikus megfigyelőrendszer

A Szolgáltató az üzleteiben elektronikus megfigyelőrendszer szerelt fel az üzlet állapotának és biztonságának felügyelete céljából.

A kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, az Info tv., valamint a GDPR rendelkezései alkalmazandók.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezetteknek megfelelően, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.

A Szolgáltató emellett – kizárólag statisztikai célból – hőkamerát szerel fel az üzleteiben.

A Szolgáltató a kép- és hangfelvétel rögzítésére, illetve a hőkamera általi felvételek rögzítésére kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét mind a jelen Ászf-ben, mind az üzletei bejáratán.

Az ennek ismeretében történő szerződéskötés, illetve belépés az üzletbe a Megrendelő részéről a rögzítéshez, illetve a rögzített adatok kezeléséhez történő kifejezetett hozzájárulásnak minősül.

4. Panaszkezelés, illetékes békéltetőtestület

Amennyiben a Megrendelőnek bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató e-mail címén, illetve a Szolgáltató üzletvezetésének helyére (1083 Budapest, Práter utca 6-8., C002.) megküldött postai küldemény útján is közölhető.

A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

A szóbeli panaszra akkor van mód, ha a Szolgáltató munkatársa az üzlethelyiségben tartózkodik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átad,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg küldi meg.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról a szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató megindokolja.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Megrendelő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:
Név: Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
Honlap: www.bekeltet.hu

Illetve az on-line vitarendezési platformon keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

A jelen pont alapján a fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

5. Felmondás, elállás

Tekintettel arra, hogy a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztó Megrendelő az Alkalmazáson keresztüli szerződéskötése esetén a szerződés a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) szerinti távollevők között kötött szerződésnek minősül, a fogyasztó Megrendelőt megilleti az indoklás nélküli elállási, illetve felmondási jog az alábbiak szerint.

5.1. Az elállási/felmondási jog tartalma

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (1082 Budapest, Práter utca 6-8., C002. vagy a hello@urban-lobby.com email címre) Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön internetes oldalunkon is [https://urban-lobby.com/] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

5.2. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

5.3. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Vagabond Hotels Kft.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén).
Kelt:

5.4. Az elállási/felmondási jog gyakorlása alóli kivételek

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés tartalmára tekintettel az elállási/felmondási jog gyakorlása alóli, a Kormányrendelet 29. § szerinti kivételek közül a 29. § (1) bekezdésének a) pontja irányadó – ez alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A szolgáltatás egésze teljesítettnek tekintendő:

 • (i) a 2.1. pont szerinti szolgáltatás esetén amennyiben a Megrendelő a szekrényt annak bezárása után első alkalommal felnyitja, illetve amennyiben a Megrendelő késedelmére tekintettel a Szolgáltató a szekrényt kinyitja a benne tárolt dolgok eltávolításával,
 • (ii) a 2.2. pont esetén a szolgáltatás igénybevételére rendelkezésre álló naptári nap nyitvatartási ideje elteltét követően

Ennek érdekében a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt a szerződés Alkalmazáson történő megkötése esetén arról, hogy:

 • a szerződés teljesítésére, vagy annak megkezdésére a szerződés megkötésétől számított 14 napon elállási/felmondási határidőn belül a Megrendelő kifejezett hozzájárulása szükséges.
 • a szerződés teljesítésével, amennyiben az a megkötéstől számított 14 napon belül teljesedésbe megy, a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát.

Amennyiben a szerződés teljesítése a szerződés megkötését követő 14 napon belül megkezdődik, és a Megrendelő gyakorolja az indoklás nélküli felmondási jogát, a Kormányrendelet alapján a Megrendelő köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díját a Szolgáltató számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Önt - választása szerint- minden olyan, a Ptk. szerinti kellékszavatossági jog megilleti, amelyet a szolgáltatás jellege nem zár ki, illetőleg nem jár a Szolgáltató számára aránytalan többletteherrel.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vagabond Hotels Kft. Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság, jótállás

Tekintettel a szerződés tartalmára, Önt termékszavatosság, illetve jótállás nem illeti meg (a Szolgáltató ingó dolgot nem értékesít).

7. Magatartási kódex

A Szolgáltató nem áll magatartási kódex hatálya alatt.

8. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződésre a magyar jog irányadó, így a jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Kormányrendelet rendelkezései irányadók. Az alkalmazandó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a Megrendelők előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. A Megrendelő a módosított és közzétett ÁSZF hatályba lépésének időpontját követő első megrendelés alkalmával fogadja el a módosított ÁSZF rendelkezéseit. Az egyedi szerződés magyar vagy angol nyelven köthető meg.

Cookie Szabályzat

Mi az a cookie?

Weboldalunk cookie-kat („sütiket”) használ, melyek olyan szövegfájlok, amik információt tárolnak böngészőjében. Ezek a fájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

Tekintettel arra, hogy weboldalunk az Európai Unió országain belül működik, a „sütik” használatához, és ezeknek az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához az Ön hozzájárulását kell kérnünk.

A sütik segítenek a felhasználói élmény javításában weboldalunk használata közben és következő látogatásaikor, Ön releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphat. A sütikből gyűjtött információk segítségével weboldalunkat az Ön egyéni igényei szerint alakíthatjuk ki. A sütiket nem használjuk az Ön személyes azonosítására.

Milyen típusú cookie-t használunk?

1. Szükséges cookie-k:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldal megfelelő működéséhez, az oldalon történő navigáláshoz. Ezen túl analitikai mérésekre, illetve a weboldalon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak. Ezek elfogadása nélkül a weboldal, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

2. Analitikai vagy teljesítmény cookie-k:

Ezek a cookie-k információt gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat, így az adatok alapján fejleszteni tudjuk a jövőben. Google Analytics szolgáltatót arra használjuk, hogy felügyelje weboldalteljesítményünket és ellenőrizze a látogatók tevékenységét, hogy a tartalmat az Önök elvárásaikhoz igazíthassuk. Ezek a sütik sem gyűjtenek olyan információkat, amelyek alapján azonosítható lenne az Ön személye, az adatokat kizárólag összesítve, névtelenül tárolják.

3. Funkcionális cookie-k:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a weboldalt, illetve a választott nyelv, a szövegméret, vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatásokat, a legközelebbi weboldalunkra történő látogatáskor nem kell újra beírnia. A funkcionális sütik lehetővé teszik a számunkra, hogy még inkább személyre szabott élményt nyújthassunk. E sütik nem tudják nyomon követni az Ön más honlapokon végzett tevékenységét.

4. Célzott vagy reklám cookie-k:

Ezek segítségével a weboldalunk az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudja nyújtani. Ennek segítségével olyan reklámokat juttatunk el Önhöz, amelyekről azt gondoljuk, hogy relevánsak az Ön számára vagy érdekelhetik Önt. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

Tartalmaznak-e a cookie-k személyes adatokat?

A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

Hogyan kezelheti a cookie beállításait?

Javasoljuk, hogy engedélyezze a cookie-kat, így a lehető legjobb felhasználói élményt kaphatja, ha honlapjainkra látogat. Ugyanakkor a cookie-k használatát le is tilthatja a használt böngészőprogramban.